Regulamin konkursu


 

Oświadczam, iż zapoznałam (zapoznałem) się z postanowieniami konkursu fitLOOK Models i akceptuję treść Regulaminu.

Wyrażam zgodę na przetważanie przez fitLOOK Teresa Rucińska-Bystrzycka przekazanych podczas zgłoszenia danych osobowych w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z poz. zm. (Dz. U. nr 133 poz. 883), w tym na otrzymywanie informacji handlowej od fitlook.com.pl/backstage na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektronicznch z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. z roku 2002r., Nr 144, poz 1204).

Regulamin konkursu fitLOOK Models.

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady oraz warunki uczestnictwa w konkursie fitLOOK Models zwanym dalej ,,Konkursem”.
 2. Konkurs to przeprowadzane przez Organizatora przedsięwzięcie mające na celu wyłonienie najlepszych modeli i modelek fitness w podziale na kategorie kobiet i mężczyzn.
 3. Organizator konkursu: fitLOOK Teresa Rucińska- Bystrzycka, ul. Wólczyńska 65 m 7, 01-931 Warszawa.
 4. Uczestnik Konkursu to osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, mająca w dniu zgłoszenia ukończone 18 lat, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych o ile posiada zgodę przedstawiciela ustawowego. Uczestnik jest obowiązany do przekazania takiej zgody na każde żądanie Organizatora konkursu fitLOOK.
 5. Na www.fitlook.com.plznajduje się formularz wypełniany przez Użytkownika w celu udziału w konkursie.
 6. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza osobowego zamieszczonego na stronie www.fitlook.com.pl przez Uczestnika w sposób zgodny z Regulaminem.
 7. Uczestnictwo w konkursie fitLOOK jest dobrowolne.
 8. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Zgłoszenia do Konkursu od 1 września do 30 października 2017.
 10. Uczestnik przystępuje do konkursu fitLOOK poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.fitlook.com.pl
 11. Uczestnicy konkursu oświadczają, że podane przez nich dane są prawdziwe. Dane osobowe podają dobrowolnie i zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r., (Dz.U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) mają prawo do wglądu do nich oraz ich poprawiania, uaktualniania i uzupełniania. Administratorem danych osobowych jest: fitLOOK Teresa Rucińska-Bystrzycka, ul. Marymoncka 145 lok. 3, 01-946 Warszawa.
 12. Uczestnicy Konkursu mogą otrzymywać informacje handlowe również środkami komunikacji elektronicznej przez wyżej wymieniony podmiot na podane adresy elektroniczne. W przypadku zmiany danych podanych w formularzu Uczestnik powinien poinformować Organizatora. W przeciwnym wypadku Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki błędnego adresu.
 13. Przesłanie zgłoszenia oznacza wyrażenie przez uczestnika zgody na postanowienia dostępnego na www.fitlook.com.pl Regulamiu, gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych Uczestnika w celach marketingowych i reklamowych oraz związanych z konkursem fitLOOK.
 14. Uczestnik zgadza się na przetwarzanie danych osobowych wraz z przekazanymi nieodpłatnie zdjęciami oraz na ich prezentację na portalu www.fitlook.com.pl. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz nadesłanych zdjęć w celach promocyjnych we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora oraz na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych. To samo dotyczy zdjęć i nagrań z konkursu.
 15. Nadesłane zgłoszenia zostaną poddane procesowi selekcji, przeprowadzonej przez Organizatora i przed 30 października wytypowana zostanie grupa tych osób, które zmierzą się w ostatecznej rywalizacji podczas kokursu fitLOOK 2017.
 16. Uczestnikom nie przysługuje za udział w konkursie jakiekolwiek wynagrodzenie.
 17. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje przeniesienie prawa do Nagrody na osoby trzecie. Realizacja nagród jest możliwa po uregulowaniu przez nagrodzonych 10% wartości nagród na rzecz Organizatora celem zapłacenia podatku.
 18. W przypadku podejmowania przez osoby trzecie, Uczestników lub osoby zamierzające zostać Uczestnikami, działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem lub działań, zmierzających do sprzecznego z dobrymi obyczajami uzyskania zwycięstwa w Konkursie, Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji oraz wykluczenia danego Uczestnika z udziału w Konkursie.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi Uczestnikami.
 20. Uczestnicy wpłacają wpisowe i nie podlega ono zwrotowi, jeśli nie przejdą eliminacji w dniu konkursu.
 21. Uczestnik oświadcza że przysługują mu prawa autorskie do wszystkich przekazywanych Organizatorowi zdjęć zawierających jego wizerunek i przekazując te zdjęcia nie narusza praw podmiotów trzecich.
 22. Z tytułu złożonego powyżej oświadczenia Uczestnik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność prawną. W przypadku jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich Uczestnik, po zawiadomieniu go przez Organizatora, nie uchyli się od niezwłocznego przystąpienia do wyjaśnienie sprawy oraz wystąpi przeciwko takim roszczeniom na własny koszt i ryzyko, a nadto zaspokoi wszelkie uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasądzenia od Organizatora, regresowo zwróci całość pokrytych roszczeń oraz wszelkie związane z tym wydatki i opłaty, włączając w to koszty procesu i obsługi prawnej, a także naprawi wszelkie inne szkody wynikające z wyżej opisanych roszczeń osób trzecich.
 23. Wszystkie przekazane lub przesłane Organizatorowi materiały stają się z chwila ich doręczenia Organizatorowi własnością Organizatora i nie zostaną zwrócone Uczestnikom.
 24. Z chwilą zgłoszenia się przez Uczestnika do udziału w konkursie fitLOOK Organizator nabywa prawa do korzystania z jego wizerunku, imienia i nazwiska, zdjęcia nadesłanego oraz wykonanych podczas konkursu. Organizator jest uprawniony do korzystania z tych praw w ramach konkursu oraz jego promocji, bez jakichkolwiek ograniczeń terytorialnych lub czasowych, z prawem upoważnienia innych osób do takiego korzystania, na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 25. Uczestnik przekazuje Organizatorowi nieodpłatnie zdjęcia zawierające jego wizerunek oraz imię i nazwisko i wyraża zgodę na ich bezterminowe, wielokrotne wykorzystanie, w tym publikowanie przez Organizatora we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych, na stronach internetowych należących do Organizatora dla celów realizacji konkursu fitLOOK oraz dla celów marketingowych i handlowych Organizatora, także po zakończeniu konkursu.
 26. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na określone w niniejszym paragrafie uprawienia Organizatora i nie będzie wysuwał względem Organizatora żadnych roszczeń związanych z wykorzystaniem jego wizerunku utrwalonego również podczas konkursu fitLOOK 2017.
 27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnienia niniejszego Regulaminu oraz przedłużenia, zawieszenia lub zakończenia konkursu fitLOOK w każdym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej www.fitlook.com.ploraz na profilu Facebook: fitLOOK Teresa Bystrzycka/ oficjalna strona konkursu
 28. Informacja o zmianie, uzupełnieniu Regulaminu oraz przedłużeniu, zawieszeniu lub zakończeniu konkursu fitLOOK zostanie podana do wiadomości Uczestników co najmniej na 3 dni przed planowanym jej terminem. Zmieniony lub uzupełniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.fitlook.com.pl
 29. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie: www.fitlook.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 30. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na www.fitlook.com.pl
 31. Konkurs jest imprezą publiczną, uczestnicy wyrażają zgodę na nagrywanie, wykonywanie zdjęć oraz publiczne wykorzystanie przez Organizatora tych materiałów.
 32. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu przejścia praw autorskich, o których mowa w Regulaminie.